IB w naszej szkole

Profil ucznia IB
Pytania i Odpowiedzi
Współpraca

Prezentacja o naszej szkole: https://prezi.com/view/sYpgselA95jOyoWSOkHh/

Po ukończeniu klasy II według polskiego systemu szkolnego uczniowie kontynuują naukę realizując dwuletni program IB zakończony uzyskaniem dyplomu IB DP. Zgodnie z założeniem programu każdy uczeń uczy się sześciu przedmiotów akademickich, które wybiera z sześciu grup przedmiotów.

Oferta w pierwszym roku funkcjonowania oddziału międzynarodowego oraz dla następnych roczników:

Grupa OFERTA OBECNA 2023/2024OFERTA 2024/2025
Grupa 1język polskijęzyk polski
Grupa 2język angielski-rozszerzenie OBOWIĄZKOWO

OPCJONALNIE:
język niemiecki (od podstaw), język francuski
język angielski-rozszerzenie OBOWIĄZKOWO

OPCJONALNIE:
język niemiecki (od podstaw), język francuski
Grupa 3historiahistoria, geografia, środowisko i społeczeństwo (ESS)
Grupa 4biologia, chemiabiologia, chemia, fizyka, środowisko i społeczeństwo (ESS)
Grupa 5matematykamatematyka
Grupa 6przedmiot z grupy 2 język niemiecki (od podstaw), język francuski, bądź kolejny przedmiot z grupy 4przedmiot z grupy 2, 3 bądź 4

*(ESS=Environmental Systems and Societies) może zostać wybrany jako przedmiot gr.3 lub gr.4

Warunkiem zaliczenia programu matury międzynarodowej jest napisanie przez ucznia pracy
dyplomowej (tzw. Extended Essay) na wybrany przez siebie temat, poprzedzone badaniami
ucznia prowadzonymi pod kierunkiem promotora.

Każdy uczeń realizujący program IB w ciągu dwóch lat musi zaliczyć 150 godzin zegarowych przedmiotu na poziomie podstawowym (SL) oraz 240 godzin zegarowych przedmiotu na poziomie rozszerzonym (HL). Tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL – 4. Uczeń wybiera nie mniej niż trzy przedmioty na poziomie HL i nie więcej niż trzy na niższym poziomie SL.

Program matury międzynarodowej wprowadza dodatkowe, obowiązkowe przedmioty:
a. Teorię wiedzy – przedmiot uczący krytycznego myślenia, będącego podstawą procesu nauczania i uczenia się.

TEORIA WIEDZY (Theory of Knowledge)

Theory of Knowledge (TOK) jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów realizujących program Matury Międzynarodowej (IB DP). Przedmiot realizowany jest w ciągu dwóch lat nauki w wymiarze 2-3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Głównym celem przedmiotu jest skłonienie uczniów do poszukiwania odpowiedzi na pytania: Skąd wiem, że wiem, czyli jakie są źródła mojej wiedzy? Jaka jest natura wiedzy i jakie są jej ograniczenia? Jak dobór metod badawczych może wpływać na wyniki badań?

b. CAS (kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) – przedmiot polegający na działaniach we wskazanych obszarach, realizowany przez ucznia według własnych zainteresowań pod opieką nauczyciela.

CREATIVITY ACTIVITY SERVICE (CAS) – KREATYWNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i DZIAŁANIE, SŁUŻBA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

CAS to przedmiot, który kształtuje osobowość, rozwój i wrażliwość ucznia poprzez udział w różnych formach aktywności społecznej, kulturalnej, fizycznej w szkole i poza szkołą oraz pozwala uczniowi odnaleźć równowagę między nauką w szkole, a życiem pozaszkolnym.
Kreatywność, czyli wszelkie pozalekcyjne działania twórcze podejmowane w szkole i poza szkołą, np. nauka gry na instrumencie, zajęcia plastyczne, sztuka kulinarna, stworzenie strony internetowej, produkcja filmu, zajęcia teatralne, prowadzenie bloga, tworzenie własnych utworów muzycznych i in.


Aktywność fizyczna i działanie, tzn. prowadzenie i propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej wspierających zdrowy styl życia, np. zajęcia sportowe w obrębie sportów indywidualnych i zespołowych, bądź innego typu np. aerobik, taniec, promowanie form rekreacji w terenie oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.
Służba, poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, środowiska, wolontariat, pomoc potrzebującym, wyznając zasadę — myśl globalnie, działaj lokalnie.

CEL

Umożliwienie uczniom zwiększenia ich osobistych i interpersonalnych umiejętności poprzez zadania, które są dla nich wyzwaniem
CAS dotyczy zadań, które są:

 • celowe i rzeczywiste, skutkujące znaczącymi rezultatami,
 • wyzwaniem dla ucznia  (dot. umiejętności ucznia i jego osiągnięć),
 • zaplanowane,
 • skutkują przemyśleniami ucznia na temat wyników i jego/jej nauki.

FORMALNE WYMAGANIA

 • czas trwania-18 miesięcy (kl.3 Liceum od 1 września),
 • bilans pomiędzy 3 obszarami,
 • raportowanie u nauczyciela opiekuna CASu
 • uczeń udowodnia, że osiągnął 7 celów.

CELE KSZTAŁCENIA

LO 1Mocne i słabe strony
LO 2Wyzwania
LO 3Planowanie i inicjatywa 
LO 4Zaangażowanie i wytrwałość
LO 5Współpraca 
LO 6Zagadnienia globalne
LO 7Etyka 

„ZALICZENIE” CASu

 • cotygodniowe zajęcia w planie z nauczycielem/opiekunem CASu
 • różnorodne działania CAS (tzw. experiences), najlepiej raz w tygodniu, przez co najmniej 18 miesięcy,
 • co najmniej jeden projekt CAS (minim czas jego trwania obejmuje 1 miesiąca),
 • osiągnięcie wszystkich 7 efektów kształcenia,
 • co najmniej 2 duże doświadczenia z każdego obszaru CAS lub 1 duże doświadczenie i 3 mniejsze lub 7 mniejszych,
 • 3 wywiady CAS oraz refleksje i zaliczenia od tzw.”mentorów”,
 • Duże doświadczenie – wymagające znacznej ilości planowania lub rozłożone w czasie,
 • Mniejsze działanie (doświadczenie)  krótkoterminowe, jednorazowe działania, które nie wymagają dużo planowania, uczestnicząc w już istniejących działaniach (np. charytatywne)

REFLEKSJA

 • Co zostało wykonane/osiągnięte?
 • Jak się czułam/czułem?
 • Czy wynikają z mojego doświadczenia nowe pomysły, jakie?
 • Jakie pytania sobie zadaję?

CAS-owe OSOBY

 • Koordynator CAS 
 • Nauczyciel CAS 
 • Mentor CAS – w szkole lub poza szkołą
 • Uczniowie – doradcy CAS

OBSZARY CAS

 • KREATYWNOŚĆ – wszystkie aktywności prowadzące do oryginalnych produktów i występów
 • AKTYWNOŚĆ – aktywności wymagające wysiłku i prowadzące do zdrowego trybu życia
 • DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYJNA – bezpośrednia, pośrednia

PROJEKT CAS

 • grupowa współpraca
 • jeden lub wiele obszarów CAS
 • planowanie i inicjatywa, rozwój nowych umiejętności
 • etapowość
 • co najmniej miesiąc długości od zaplanowania do ewaluacji

w oparciu o tłumaczenie ze strony LO w Lublinie programy IB – Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

ABOUT US

READ MORE ABOUT OUR SCHOOL

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie, Poland

1. International class

 • Preparation and implementation for International Baccalaureate IB DP

2. Bilingual classes

 • selected subjects in Polish and English
 • preparation for bilingual national and international exams
 • additional 3 lessons of English language weekly
 • increased number of Mathematics teaching hours
 • preparation for Cambridge English language certificates

3. Pursuing numerous EUprojects for the youth

Our international projects:

 • German-Polish students exchange
 • Tasks implementation for projects funded under the Erasmus+ programme for education
 • Foreign mobilities and study visits abroad

4. Conducting classes using the CLIL method

5. Cooperation with embassies, foundations and associations                                                                       6. Shaping pro-social attitudes: numerous field and research trips, help for Ukraine „Solidarny Piastów” action, volunteering supporting: WOŚP, Fundacja Kresy w Potrzebie, Spouses of Heads of Missions (SHOM) Warsaw under the auspices of the President’s wife

7. Inspiring meetings and events with people of culture and science of national renown

8. A safe school with tradition in a good location, without the need of commuting long-distances

9. Academic background and partnerhips with leading universities (SGH, UW, SGGW, UKSW and more)

10.Modern infrastructure and sports facilities