Pytania i Odpowiedzi

Jak wygląda rekrutacja do klasy IB?
Kandydaci-ósmoklasiści zdają dodatkowy egzamin z języka angielskiego tzw. test kompetencji językowych, tak jak ma to miejsce w przypadku oddziałów dwujęzycznych. Uczniowie wybierają oddział międzynarodowy (1E) przygotowujący do nauki w systemie matury międzynarodowej. Dodatkowo, przy wyborze oddziału na podaniu o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie kandydat może zaznaczyć drugą klasę rezerwową w dwujęzyczności  (rok 2024/2025 oddział architektoniczny z matematyką oraz historią lub jęz. polskim do wyboru, biologiczno-chemiczny lub matematyczno-fizyczny z wyborem fizyki/geografii).  

Jakie są główne różnice między programem IB, a polskim programem nauczania?
Program  IB-Diploma Programme  jest realizowany w klasie 3 i 4 naszego liceum według programów nauczania opracowanych przez IB –  International Baccalaureate (Matura Międzynarodowa). Na każdym etapie nauczania uczeń może przenieść się do klasy z polskim programem nauczania, a także  przystąpić do polskiego egzaminu maturalnego.

Jakie są korzyści wynikające z realizacji programu IB DP?
Program matury międzynarodowej IB DP jest powszechnie znanym i uznawanym programem międzynarodowym skupionym na wszechstronnym rozwoju ucznia zarówno w aspektach: akademickim, jak i społecznym. Dyplom IB jest honorowany przez wszystkie uczelnie polskie i zagraniczne, a przeliczniki punktacji przy naborze na studia są korzystniejsze dla uczniów z matura międzynarodową.

Jaki jest zakres przedmiotów w programie IB DP?Uczeń realizuje przedmioty wybrane przez siebie z następujących grup: 


Grupa 1: literatura języka ojczystego – język polski
Grupa 2: nauka języka obcego: język angielski- poziom rozszerzony
Grupa 3: nauki społeczne: historia, geografia, *ESS (Environmental Systems and Societies możliwy do wyboru w grupie 3 lub 4)
Grupa 4: nauki eksperymentalne:  biologia, chemia, fizyka, *ESS
Grupa 5: matematyka
Zamiast Grupy 6: przedmioty artystyczne – uczniowie wybierają 1 przedmiot: język niemiecki od podstaw (ab initio), język francuski, biologię, chemię lub fizykę
UWAGA: utworzenie się grupy uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników podanej do wiadomości oddziałowi międzynarodowemu w danym roku szkolnym (np. minimum 8 osób).
Uczniowie poza realizacją 6 wybranych przedmiotów, obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge, tzw. TOK) oraz realizują w trakcie zajęć szkolnych oraz poza nimi program CAS-u (Creativity, Activity, Service), który umożliwia im dodatkowy rozwój artystyczny, fizyczny oraz społeczny.
Theory of Knowledge – w trakcie realizacji tego przedmiotu uczniowie doskonalą umiejętność krytycznego myślenia i zastosowania zdobytej wiedzy całej swoje naukowej działalności.
Creativity, Activity, Service to indywidualne działania ucznia na polu artystycznym, sportowym oraz społecznym, program rozwoju osobistego. Przykładowo, uczniowie realizują wolontariat, rozwijają, odkrywają zainteresowania i pasje oraz dbają o kondycję fizyczną. Działania te opisują w specjalnych dziennikach krytycznie analizując swoje plany, postępy oraz sukcesy.

VIDEO wspomagające ucznia dot.wyboru przedmiotów z grup:

Jak wygląda tygodniowy plan zajęć ucznia programu IB DP?
Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym SL realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo i trzy na poziomie rozszerzonym HL – 6 godzin tygodniowo. Przy uwzględnieniu 2 godzin w tygodniu przedmiotu teoria wiedzy (TOK) oraz 1 godziny w tygodniu z wychowawcą oraz zajęcia CAS, przeciętna liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia programu IB-DP wynosi 35.
Do tego dochodzą godziny indywidualnych konsultacji z nauczycielami nadzorującymi postępy w pisaniu pracy badawczej Extended Essay oraz spotkania z koordynatorem programu CAS.
Przy tak zindywidualizowanym programie doboru przedmiotów nieuniknione są tzw. okienka w palnie zajęć, więc należy się liczyć z większą ilością godzin spędzanych w szkole i bibliotece szkolnej.

Ile kosztuje udział w programie IB DP?
Udział w programie jest bezpłatny. Jednak koszty związane z zakupem zazwyczaj dwuletnich podręczników są stosunkowo wysokie (300-400 zł za 1 podręcznik). Do tego dochodzi koszt kalkulatora graficznego (ok. 800 zł) oraz opłata egzaminacyjna 85 Euro (dane za rok 2023) za każdy przedmiot oraz dodatkowa opłata na rzecz kosztów ponoszonych związanych z uczestnictwem Szkoły w programie International Baccalaureate.

Należy pamiętać, że w razie przekroczenia terminu zaliczeń wewnętrznych na przedmiocie lub zmiany po terminie wyznaczonym przez IB, uczeń również musi się liczyć z dodatkowymi opłatami na rzecz IB wg ustalanych zewnętrznie przez IB kwot (Assessment fees and services – International Baccalaureate® (ibo.org)

Jak wygląda sesja egzaminacyjna i jak są oceniane egzaminy?
Egzaminy w sesji Matury Międzynarodowej IB odbywają się w maju. Skala ocen waha się od 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). W sumie maksymalnie po 6 egzaminach uczeń może zgromadzić 42 punkty. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za przedmiot Teoria Wiedzy (TOK) oraz pracę badawczą Extended Essay. Daje to maksymalną liczbę 45 punktów. Aby zaliczyć program Matury Międzynarodowej IB trzeba zdobyć minimum 24 punkty (przy pewnych dodatkowych warunkach).
Wszystkie arkusze egzaminacyjne są oceniane zewnętrznie przez egzaminatorów rozsianych po całym świecie. Wyniki matur są następnie przesyłane do Genewy, gdzie przygotowuje się dyplomy. Uczniowie maja dostęp do wyników w pierwszej połowie lipca, dyplomy wysyłane są sukcesywnie w sierpniu.

Jak wygląda przygotowanie do programu IB DP w klasie 1 i 2 w Oddziale Międzynarodowym?
W klasie 1E (dwujęzycznej) tzw. oddziału międzynarodowego uczniowie:
– poznają wymogi oraz filozofię programu IB Diploma Programme; 
– uczestniczą w intensywnych zajęciach języka angielskiego, który jest językiem wykładowym w dwóch kolejnych latach nauki w programie Matury Międzynarodowej; 
– zapoznają się z wymaganiami, które stawia przed uczniami IB program CAS; 
– uczestniczą w zajęciach wprowadzających do przedmiotu TOK (Teoria Wiedzy); 
– realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie; 
– korzystają z indywidualnych konsultacji z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym mających na celu pomoc w wyborze przedmiotów oraz ich poziomów; 
– uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach mających ułatwić późniejszą naukę w systemie IB DP np. obsługi kalkulatorów graficznych, przygotowywania bibliografii według standardów uniwersyteckich, zarządzania czasem.

Jakie są warunki ukończenia programu IB DP?
Warunek 1
Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) w sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w maju.

Warunek 2
Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin (60 minutowych) kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania.

Warunek 3
Uczeń zobowiązany jest także do wypracowania puli godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Activity, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwianie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu.

Warunek 4
Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extended Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. Praca ta ma być zachętą do samodzielnego stawiania hipotez oraz inspiracją do twórczych poszukiwań.