IB w naszej szkole

Profil ucznia IB
Pytania i Odpowiedzi
Współpraca

Po ukończeniu klasy II według polskiego systemu szkolnego uczniowie kontynuują naukę realizując dwuletni program IB zakończony uzyskaniem dyplomu IB DP. Zgodnie z założeniem programu każdy uczeń uczy się sześciu przedmiotów akademickich, które wybiera z sześciu grup przedmiotów.
Oferta w pierwszym roku funkcjonowania oddziału międzynarodowego oraz dla następnych roczników:

GrupaOFERTA OBECNA 2022/2023OFERTA W PRZYSZŁOŚCI 2023/2024
Grupa 1język polskijęzyk polski
Grupa 2język angielski, język niemiecki, język francuskijęzyk angielski, język niemiecki, język francuski
Grupa 3historiahistoria, geografia, środowisko i społeczeństwo (ESS)
Grupa 4biologia, chemiabiologia, chemia, fizyka
Grupa 5matematykamatematyka
Grupa 6przedmiot z grupy 2 bądź 4przedmiot z grupy 2, 3 bądź 4

Program matury międzynarodowej wprowadza dodatkowe, obowiązkowe przedmioty:
a. Teorię wiedzy – przedmiot uczący krytycznego myślenia, będącego podstawą procesu nauczania i uczenia się.

TEORIA WIEDZY (Theory of Knowledge)
Theory of Knowledge (TOK) jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów realizujących program Matury Międzynarodowej (IB DP). Przedmiot realizowany jest w ciągu dwóch lat nauki w wymiarze 2-3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Głównym celem przedmiotu jest skłonienie uczniów do poszukiwania odpowiedzi na pytania: Skąd wiem, że wiem, czyli jakie są źródła mojej wiedzy? Jaka jest natura wiedzy i jakie są jej ograniczenia? Jak dobór metod badawczych może wpływać na wyniki badań?
b. CAS (kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) – przedmiot polegający na działaniach we wskazanych obszarach, realizowany przez ucznia według własnych zainteresowań pod opieką nauczyciela.

CREATIVITY ACTION SERVICE (CAS) – KREATYWNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i DZIAŁANIE, SŁUŻBA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
CAS to przedmiot, który kształtuje osobowość, rozwój i wrażliwość ucznia poprzez udział w różnych formach aktywności społecznej, kulturalnej, fizycznej w szkole i poza szkołą oraz pozwala uczniowi odnaleźć równowagę między nauką w szkole, a życiem pozaszkolnym.
Kreatywność, czyli wszelkie pozalekcyjne działania twórcze podejmowane w szkole i poza szkołą, np. nauka gry na instrumencie, zajęcia plastyczne, sztuka kulinarna, stworzenie strony internetowej, produkcja filmu, zajęcia teatralne, prowadzenie bloga, tworzenie własnych utworów muzycznych i in.
Aktywność fizyczna i działanie, tzn. prowadzenie i propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej wspierających zdrowy styl życia, np. zajęcia sportowe w obrębie sportów indywidualnych i zespołowych, bądź innego typu np. aerobik, taniec, promowanie form rekreacji w terenie oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.
Służba, poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, środowiska, wolontariat, pomoc potrzebującym, wyznając zasadę — myśl globalnie, działaj lokalnie.

Warunkiem zaliczenia programu matury międzynarodowej jest napisanie przez ucznia pracy
dyplomowej (tzw. Extended Essay) na wybrany przez siebie temat, poprzedzone badaniami
ucznia prowadzonymi pod kierunkiem promotora. Każdy uczeń realizujący program IB w ciągu dwóch lat musi zaliczyć 150 godzin zegarowych przedmiotu na poziomie podstawowym (SL) oraz 240 godzin zegarowych przedmiotu na poziomie rozszerzonym (HL).
Tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL – 4. Uczeń wybiera nie mniej niż trzy przedmioty na poziomie HL i nie więcej niż trzy na niższym poziomie SL.

ABOUT US

READ MORE ABOUT OUR SCHOOL
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Our assets/ We excel at:

 1. International class
  • preparation for International Baccalaureate IB DP
 2. Bilingual classes
  • implementation of selected subjects in Polish and English
  • preparation for bilingual national and international exams
  • additional 3 lessons of English language weekly
  • increased number of Mathematics teaching hours
  • preparation for Cambridge English language certificates
 3. Pursuing numerous EU projects for the youth
 4. International projects:
  • German-Polish students exchange
  • tasks implementation for projects funded under the Erasmus/Erasmus + programme
  • foreign mobilities and study visits abroad
 5. Professional preparation for the final exams
 6. Conducting classes using the CLIL method
 7. Teaching using the WebQuest method
 8. Participation in Khan Academy courses
 9. Cooperation with embassies
 10. Shaping pro-social attitudes: numerous field and research trips, integration activities, museum lessons, workshops, volunteering actions
 11. Contacting parents using the electronic accounts via Office 365 and Librus register
 12. Inspiring meetings with notable people
 13. Safe school with a long-lasting tradition, in a good location, without the need for commuting long-distances
 14. Modern infrastructure and sports facilities